102 articles
Most recent

TECHBLOG

Hướng dẫn cài đặt giao diện Gnome trên Ubuntu 20.04 và Remote Desktop

Bài viết hướng dẫn cài đặt giao diện Gnome trên Ubuntu 20.04 và Remote Desktop
1 tháng trước Ubuntu

TECHBLOG

Hướng dẫn thêm và xóa địa chỉ IP mua thêm trên một NIC duy nhất trong Linux Ubuntu

Bài viết hướng dẫn thêm nhiều địa chỉ IP trên một NIC duy nhất trong Linux Ubuntu
8 tháng trước Ubuntu

TECHBLOG

Cách thiết lập và định cấu hình Certificate Authority (CA) trên Ubuntu 20.04

Cách thiết lập và định cấu hình Certificate Authority (CA) trên Ubuntu 20.04
9 tháng trước Ubuntu

TECHBLOG

Cách cài đặt và định cấu hình Elasticsearch trên Ubuntu 20.04

Cách cài đặt và định cấu hình Elasticsearch trên Ubuntu 20.04
10 tháng trước Ubuntu

TECHBLOG

Cách cài đặt Java với Apt trên Ubuntu 20.04

Cách cài đặt Java với Apt trên Ubuntu 20.04
10 tháng trước Ubuntu

TECHBLOG

Cách cài đặt Jenkins trên Ubuntu 20.04

Cách cài đặt Jenkins trên Ubuntu 20.04
10 tháng trước Ubuntu

CLOUD SERVER

Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên Linux Server

Bài viết này CloudFly hướng dẫn chi tiết cấu hình IPv6 trên Linux Server.
10 tháng trước UbuntuCentOS

TECHBLOG

Cách cài đặt và định cấu hình Ansible trên Ubuntu 20.04

Cách cài đặt và định cấu hình Ansible trên Ubuntu 20.04
1 năm trước Ubuntu

TECHBLOG

Cách sử dụng Ansible để tự động thiết lập máy chủ ban đầu trên Ubuntu 20.04

Cách sử dụng Ansible để tự động thiết lập máy chủ ban đầu trên Ubuntu 20.04
1 năm trước Ubuntu

TECHBLOG

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Ubuntu 20.04

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Ubuntu 20.04
1 năm trước Ubuntu