Danh mục

Tìm kiếm
/

Load Balancer

Cân bằng tải cho ứng dụng, website của bạn trên nền tảng điện toán đám mây của chúng tôi. Hệ thống dễ dàng mở rộng, hỗ trợ đa giao thức, sticky sessions,... và còn hơn thế nữa