Mục lục

Không có mục lục

Hướng dẫn cài đặt RethinkDB trên Linux server

Ngày đăng: 2 tháng 8 năm 2023

Chào các bạn!. Hôm nay CloudFly hướng dẫn các bạn cách cài đặt RethinkDB trên hệ thống Linux Ubuntu 22.04|20.04|18.04 & Debian 9|10. RethinkDB là cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, có khả năng mở rộng hàng đầu để xây dựng các ứng dụng web thời gian thực. Nó cho phép bạn xây dựng các ứng dụng thời gian thực tuyệt vời với nỗ lực kỹ thuật ít hơn đáng kể.

RethinkDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ các tài liệu JSON không lược đồ. Nó được thiết kế với tính năng chuyển đổi dự phòng tự động và khả năng chịu lỗi mạnh mẽ. Nó hiển thị một mô hình truy cập cơ sở dữ liệu mới — thay vì bỏ phiếu cho các thay đổi , nhà phát triển có thể yêu cầu cơ sở dữ liệu liên tục đẩy các kết quả truy vấn được cập nhật tới các ứng dụng trong thời gian thực.

1. Cài đặt RethinkDB trên Ubuntu và Debian

Bước 1: Thêm kho lưu trữ RethinkDB vào Ubuntu và Debian

 • Thêm kho lưu trữ RethinkDB vào Ubuntu

Cài đặt các gói cơ bản cần thiết:

 1. sudo apt update
 2. sudo apt install curl gpg gnupg2 software-properties-common apt-transport-https lsb-release ca-certificates gnupg2

Nhập khóa GPG của kho lưu trữ:

 1. wget -qO- https://download.rethinkdb.com/repository/raw/pubkey.gpg|sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/rethinkdb-archive-keyrings.gpg
 1. echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/rethinkdb-archive-keyrings.gpg] https://download.rethinkdb.com/repository/ubuntu-$(lsb_release -cs) $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rethinkdb.list
 • Thêm kho lưu trữ RethinkDB vào Debian

Cài đặt các gói cơ bản cần thiết:

 1. sudo apt update
 2. sudo apt install curl gpg gnupg2 software-properties-common apt-transport-https lsb-release ca-certificates

Trên máy Debian của bạn, thêm kho lưu trữ RethinkDB bằng lệnh:

 1. export CODENAME=`lsb_release -cs`
 2. echo "deb https://download.rethinkdb.com/repository/debian-$CODENAME $CODENAME main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rethinkdb.list

Sau đó nhập khóa GPG:

 1. wget -qO- https://download.rethinkdb.com/repository/raw/pubkey.gpg|sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/rethinkdb-archive-keyrings.gpg

Bước 2: Cài đặt RethinkDB trên Ubuntu/Debian

Sau khi thêm kho lưu trữ, hãy cập nhật bộ đệm APT và cài đặt RethinkDB trên máy Ubuntu/Debian của bạn.

 1. sudo apt update
 2. sudo apt install rethinkdb

Bước 3: Định cấu hình RethinkDB trên Ubuntu/Debian

Sao chép tệp cấu hình mẫu và sử dụng tài liệu về tệp cấu hình làm hướng dẫn để tùy chỉnh tệp. (Nếu chưa có .conf file mẫu, bạn có thể vào link https://cloudfly.vn/link/KS2rsEMKx để tải về .)

 1. sudo cp /etc/rethinkdb/default.conf.sample /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf
 2. sudo vim /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf

Ví dụ:

Bật bảng điều khiển dành cho quản trị viên http.

### Network options
bind=all

### Web options
## Port for the http admin console
## Default: 8080 + port-offset
http-port=8080

Đặt tên cho máy chủ.

......
### Meta

## The name for this server (as will appear in the metadata).
## If not specified, it will be randomly chosen from a short list of names.
server-name=server1

Thư mục Data mặc định là /var/lib/rethinkdb/ nhưng bạn có thể thay đổi nó.

.....................
### File path options

## Directory to store data and metadata
## Command line default: ./rethinkdb_data
## Init script default: /var/lib/rethinkdb/<name>/ (where <name> is the name of this file without the extension)
directory=/var/lib/rethinkdb/default

Khởi động lại dịch vụ systemd.

 1. sudo systemctl restart rethinkdb.service

Sau đó kiểm tra trạng thái dịch vụ:

$ systemctl status rethinkdb.service 
 ● rethinkdb.service - LSB: This starts a set of rethinkdb server instances.
  Loaded: loaded (/etc/init.d/rethinkdb; generated)
  Active: active (running) since Mon 2019-04-22 10:08:23 CEST; 7s ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 23585 ExecStop=/etc/init.d/rethinkdb stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 23713 ExecStart=/etc/init.d/rethinkdb start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 74 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/rethinkdb.service
      ├─23840 /usr/bin/rethinkdb --daemon --config-file /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf --runuser rethinkdb --rungroup rethinkdb --p
      ├─23842 /usr/bin/rethinkdb --daemon --config-file /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf --runuser rethinkdb --rungroup rethinkdb --p
      └─23919 /usr/bin/rethinkdb --daemon --config-file /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf --runuser rethinkdb --rungroup rethinkdb --p
 Apr 22 10:08:23 ubuntu2 systemd[1]: Starting LSB: This starts a set of rethinkdb server instances….
 Apr 22 10:08:23 ubuntu2 rethinkdb[23713]: rethinkdb: instance1: Starting instance. (logging to `/var/lib/rethinkdb/instance1/data/log_file')
 Apr 22 10:08:23 ubuntu2 rethinkdb[23713]: Recursively removing directory /var/lib/rethinkdb/instance1/data/tmp
 Apr 22 10:08:23 ubuntu2 systemd[1]: Started LSB: This starts a set of rethinkdb server instances..

Truy cập bảng điều khiển Web RethinkDB trên IP Máy chủ và cổng 8080 .

2. Cài đặt RethinkDB trên CentOS 8 và CentOS 7

Bước 1: Thêm kho lưu trữ RethinkDB vào CentOS 8 và CentOS 7

Các gói RPM của RethinkDB hiện có trong kho lưu trữ RPM do nhóm phát triển RethinkDB hỗ trợ. Hãy thêm kho lưu trữ RethinkDB vào hệ thống của bạn để có thể dễ dàng cài đặt RethinkDB trên CentOS 8 / CentOS 7 với trình quản lý gói yum|dnf.

CentOS 8:

 1. sudo tee /etc/yum.repos.d/rethinkdb.repo<<EOF

Sau khi chạy xong lệnh trên, coppy đoạn dưới dán vào

[rethinkdb]
name=RethinkDB
enabled=1
baseurl=https://download.rethinkdb.com/repository/rocky/8/x86_64/
gpgkey=https://download.rethinkdb.com/repository/raw/pubkey.gpg
gpgcheck=1
EOF

CentOS 7:

 1. sudo tee /etc/yum.repos.d/rethinkdb.repo<<EOF

Sau khi chạy xong lệnh trên, coppy đoạn dưới dán vào

[rethinkdb]
name=RethinkDB
enabled=1
baseurl=https://download.rethinkdb.com/repository/centos/7/x86_64/
gpgkey=https://download.rethinkdb.com/repository/raw/pubkey.gpg
gpgcheck=1
EOF

Bước 2: Cài đặt RethinkDB trên CentOS 8 / CentOS 7

 1. sudo yum -y install rethinkdb

Bước 3: Định cấu hình RethinkDB trên CentOS 8 / CentOS 7

Sao chép tệp cấu hình mẫu và sử dụng tài liệu về tệp cấu hình làm hướng dẫn để tùy chỉnh tệp. (Nếu chưa có .conf file mẫu, bạn có thể vào link https://cloudfly.vn/link/l0ZRtArtp để tải về .)

 1. sudo cp /etc/rethinkdb/default.conf.sample /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf
 2. sudo vi /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf

Ví dụ:

Bật bảng điều khiển quản trị http và lắng nghe trên bất kỳ địa chỉ nào.

### Network options
bind=all

### Web options

## Port for the http admin console
## Default: 8080 + port-offset
http-port=8080

Đặt tên cho máy chủ.

### Meta

## The name for this server (as will appear in the metadata).
## If not specified, it will be randomly chosen from a short list of names.
server-name=server1

Thư mục Data mặc định là /var/lib/rethinkdb/ nhưng bạn có thể thay đổi nó.

### File path options

## Directory to store data and metadata
## Command line default: ./rethinkdb_data
## Init script default: /var/lib/rethinkdb/<name>/ (where <name> is the name of this file without the extension)
directory=/var/lib/rethinkdb/default

Đặt thư mục Nhật ký:

log-file=/var/log/rethinkdb

Đặt địa chỉ liên kết – mặc định là tất cả

bind=all
# bind=all      # Bind to all addresses
# bind=192.168.10.10 # Bind to specific ip address

Tạo thư mục/tệp dữ liệu và nhật ký:

 1. sudo mkdir /var/lib/rethinkdb
 2. sudo touch /var/log/rethinkdb

Đặt quyền thích hợp

 1. sudo chown -R rethinkdb:rethinkdb /var/log/rethinkdb /var/lib/rethinkdb
 2. sudo chmod -R 775 /var/log/rethinkdb /var/lib/rethinkdb

Bắt đầu dịch vụ Rethinkdb.

 1. sudo systemctl start rethinkdb

Xác nhận trạng thái dịch vụ:

 1. systemctl status rethinkdb
● rethinkdb.service - LSB: This starts a set of rethinkdb server instances.
  Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/rethinkdb; generated)
  Active: active (running) since Sat 2022-05-28 17:57:39 UTC; 20s ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 5701 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/rethinkdb start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Tasks: 71 (limit: 23654)
  Memory: 54.7M
  CGroup: /system.slice/rethinkdb.service
      ├─5817 /usr/bin/rethinkdb --daemon --config-file /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf --runuser rethinkdb --rungroup rethinkdb --pid-file /var/run/rethinkdb/instance1/pid_file --dir>
      └─5818 /usr/bin/rethinkdb --daemon --config-file /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf --runuser rethinkdb --rungroup rethinkdb --pid-file /var/run/rethinkdb/instance1/pid_file --dir>
lines 1-10/10 (END)

Nếu bạn có dịch vụ tường lửa đang hoạt động, hãy cho phép cổng 8080:

 1. sudo firewall-cmd --add-port=8080/tcp --permanent
 2. sudo firewall-cmd --reload

Truy cập bảng điều khiển Web RethinkDB trên IP Máy chủ và cổng 8080 .

Vậy là CloudFly đã hướng dẫn các bạn cài đặt RethinkDB trên Linux server.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm hướng dẫn về cách sử dụng RethinkDB.

Chúc các bạn thành công !.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

0 câu trả lời