Hướng dẫn cài đặt NTP server trên CentOS 7, 8

 

1. NTP là gì?

ntp server là gì ?

NTP là gì ? Network Time Protocol (NTP) là một thuật toán phần mềm giữ cho các máy tính và các thiết bị công nghệ khác nhau có thể đồng bộ hóa thời gian với nhau. NTP đã đạt được thành công trong việc giữ các thiết bị đồng bộ hóa hiệu quả trong chỉ trong vài milliseconds (1/1000s), nhưng để có thể làm được điều này nó cần phải có một hệ thống thời gian đáng tin cậy để sử dụng làm điểm thời gian chính cho việc đồng bộ.

2. NTP  server là gì?

NTP Server là gì? Máy chủ NTP hay máy chủ thời gian là các thuật ngữ cùng mô tả một khái niệm: một thiết bị được sử dụng để nhận biết yêu cầu đồng bộ thời gian và phân phối tín hiệu thông tin thời gian.

Nguyên lý hoạt động của NTP server

 • NTP client gửi đi một gói tin, trong đó có chứa một thẻ thời gian tới cho NTP server.
 • NTP server nhận được gói tin, và gửi trả lại NTP client một gói tin khác, có thẻ thời gian là thời điểm nó đã gửi gói tin đó đi.
 • NTP client nhận được gói tin đó, rồi tính toán độ trễ, dựa vào thẻ thời gian mà nó nhận được cùng với độ trễ của đường truyền, NTP client sẽ tự động set lại thời gian của nó.
 
 

3. Cài đặt NTP server trên CentOS 7.

Cài đặt NTPd và định cấu hình máy chủ NTP để điều chỉnh thời gian.

[ 1 ] Cài đặt NTPd.
[root@dlp ~]# yum -y install ntp
[ 2 ]  Sau khi máy chủ được cài đặt, trước tiên hãy vào NTP Public Pool Time Servers chính thức , chọn khu vực Continent của bạn , nơi máy chủ nằm trên cơ thể, sau đó tìm kiếm vị trí Quốc gia của bạn và một danh sách các máy chủ NTP sẽ xuất hiện.
https://www.ntppool.org/zone/jp[ 3 ]  Di chuyển vào file ntp.conf để sửa cấu hình.
[root@dlp ~]# vi /etc/ntp.conf

# line 18: thêm dải mạng bạn cho phép để nhận yêu cầu
restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

# thay đổi server đồng bộ hóa
#server 0.centos.pool.ntp.org iburst
#server 1.centos.pool.ntp.org iburst
#server 2.centos.pool.ntp.org iburst
#server 3.centos.pool.ntp.org iburst
server 0.jp.pool.ntp.org
server 1.jp.pool.ntp.org
server 2.jp.pool.ntp.org
server 3.jp.pool.ntp.org
[root@dlp ~]# systemctl start ntpd
[root@dlp ~]# systemctl enable ntpd


[ 4 ] Nếu Firewall đang chạy cho phép  dịch vụ NTP . NTP sử dụng port  123/UDP.

[root@dlp ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@dlp ~]# firewall-cmd --reload
success

[ 5 ] Kiểm tra NTP có hoạt động bình thường không bằng dòng lệnh sau.
[root @ dlp ~] # ntpq -p
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
+81.6.42.224   193.5.216.14   2 u  68 1024 377 158.995  51.220 50.287
*217.162.232.173 130.149.17.8   2 u 191 1024 176  79.245  3.589 27.454
-129.132.57.95  131.188.3.222  3 u 766 1024 377  22.302  -2.928  0.508

4. Cài đặt NTP server trên CentOS 8

Cài đặt tương tự  như Centos 7, đối với CentOS 7 ta dùng yum để tải thì  CentOS 8 dùng dnf.
[ 1 ] Cài đặt và cấu hình Chrony
 
[root @ dlp ~] # dnf -y install chrony
[root @ dlp ~] # vi /etc/chrony.conf  # Chỉnh sửa file .conf
 
# dòng 3: thay đổi máy chủ để đồng bộ hóa (thay thế bằng máy chủ NTP múi giờ của riêng bạn)
# cần máy chủ NTP tự đồng bộ thời gian với máy chủ NTP khác
#pool 2.centos.pool.ntp.org iburst
pool ntp.nict.jp iburst
 
# dòng 24: thêm phạm vi mạng để cho phép nhận yêu cầu đồng bộ hóa thời gian từ Khách hàng NTP
# chỉ định mạng cục bộ của bạn, v.v.
# nếu không được chỉ định, chỉ máy chủ cục bộ mới được phép
allowd 10.0.0.0/24

[root@dlp ~]# systemctl start chronyd
[root @ dlp ~] # systemctl enable --now chronyd

[ 2 ] Nếu Firewall đang chạy cho phép  dịch vụ NTP . NTP sử dụng port  123/UDP.

[root@dlp ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@dlp ~]# firewall-cmd --reload
success

[ 3 ] Kiểm tra NTP có hoạt động bình thường không bằng dòng lệnh sau.
[root@dlp ~]# chronyc sources
210 Number of sources = 4
MS Name/IP address     Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^+ ntp-a2.nict.go.jp       1  6  17  26 -3065us[-3065us] +/-  16ms
^* ntp-b2.nict.go.jp       1  6  17  27  -214us[ -910us] +/-  11ms
^- ntp-b3.nict.go.jp       1  6  17  26  +552us[ +552us] +/- 9773us
^- ntp-a3.nict.go.jp       1  6  17  26 +1251us[+1251us] +/- 8182us 

**Vui lòng đăng nhập để có thể trả lời bài viết này**