Bảng giá dịch vụ

Trải nghiệm dịch vụ CloudFly với giá thành canh tranh nhất thị trường, hệ thống thanh toán theo giờ giúp tối ưu tài nguyên sử dụng hiệu quả.

Cloud Server

R&uacute;t ngắn thời gian triển khai v&agrave; tăng tốc độ xử l&yacute; gấp nhiều lần cho ứng dụng của bạn tr&ecirc;n nền tảng điện to&aacute;n đ&aacute;m m&acirc;y hiệu năng cao<br /> <br /> Hạ tầng sử dụng nhiều c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, hiện đại kết hợp c&ugrave;ng với nền tảng điện to&aacute;n đ&aacute;m m&acirc;y Openstack số 1 hiện nay mang lại độ to&agrave;n bảo mật cao nhất<br /> <br /> Hệ thống cung cấp dịch vụ thanh to&aacute;n theo giờ, th&aacute;ng, năm lịch hoạt với ưu đ&atilde;i &quot;Mua c&agrave;ng l&acirc;u - ưu đ&atilde;i c&agrave;ng s&acirc;u&quot;<br /> <br /> Miễn ph&iacute; g&oacute;i dịch vụ quản trị m&aacute;y chủ cao cấp trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ<br /> <br /> To&agrave;n quyền quản l&yacute;, cam kết uptime 99,99%.<br /> &nbsp;
CPU
Memory
Storage
Bandwidth
Price
1 vCPU
512 MB
10 GB
Unlimited
77,000 VNĐ/Tháng
106.94 VNĐ/Giờ
1 vCPU
1 GB
20 GB
Unlimited
110,000 VNĐ/Tháng
152.77 VNĐ/Giờ
1 vCPU
2 GB
40 GB
Unlimited
220,000 VNĐ/Tháng
305.56 VNĐ/Giờ
2 vCPU
2 GB
60 GB
Unlimited
330,000 VNĐ/Tháng
458.33 VNĐ/Giờ
2 vCPU
4 GB
80 GB
Unlimited
440,000 VNĐ/Tháng
611.11 VNĐ/Giờ
3 vCPU
6 GB
120 GB
Unlimited
660,000 VNĐ/Tháng
916.67 VNĐ/Giờ
4 vCPU
8 GB
160 GB
Unlimited
880,000 VNĐ/Tháng
1,222.22 VNĐ/Giờ
6 vCPU
16 GB
220 GB
Unlimited
1,760,000 VNĐ/Tháng
2,444.44 VNĐ/Giờ
8 vCPU
24 GB
320 GB
Unlimited
2,640,000 VNĐ/Tháng
3,666.67 VNĐ/Giờ
12 vCPU
32 GB
480 GB
Unlimited
3,520,000 VNĐ/Tháng
4,888.89 VNĐ/Giờ
16 vCPU
48 GB
640 GB
Unlimited
5,280,000 VNĐ/Tháng
7,333.33 VNĐ/Giờ
20 vCPU
64 GB
960 GB
Unlimited
7,040,000 VNĐ/Tháng
9,777.78 VNĐ/Giờ
24 vCPU
96 GB
1280 GB
Unlimited
10,560,000 VNĐ/Tháng
14,666.67 VNĐ/Giờ

Virtual Private Cloud

Đ&aacute;m m&acirc;y d&ugrave;ng ri&ecirc;ng ảo (Virtual Private Cloud &ndash; VPC) l&agrave; một phần t&agrave;i nguy&ecirc;n được t&aacute;ch ra d&ugrave;ng ri&ecirc;ng độc lập ho&agrave;n to&agrave;n từ một Hạ tầng điện to&aacute;n Đ&aacute;m m&acirc;y C&ocirc;ng cộng (Public Cloud).<br /> <br /> Hệ thống được kế thừa đầy tủ t&iacute;nh năng từ hạ tầng cho đến phần mềm quản l&yacute; v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c tiện &iacute;ch của Cloud Server. Gi&uacute;p đơn giản h&oacute;a c&ocirc;ng việc quản l&yacute; hệ thống cho người quản trị v&agrave; người d&ugrave;ng cuối.

Private Cloud

Giải ph&aacute;p Private Cloud tại CloudFly&nbsp;l&agrave; giải ph&aacute;p gi&uacute;p doanh nghiệp x&acirc;y dựng hệ thống cung cấp m&aacute;y chủ ảo sử dụng nền tảng điện to&aacute;n đ&aacute;m m&acirc;y OpenStack.<br /> <br /> Hệ thống được t&iacute;ch hợp với 1 portal quản trị chuy&ecirc;n dụng với đầy đủ t&iacute;nh năng d&agrave;nh cho người quản trị hệ thống v&agrave; người d&ugrave;ng cuối.

Colocation

Dịch vụ chỗ đặt m&aacute;y chủ đ&aacute;p ứng mong muốn đặt m&aacute;y chủ ở Data center đạt chuẩn Tier 3, đảm bảo tốc độ đường truyền mạnh mẽ v&agrave; hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Dịch vụ n&agrave;y ph&ugrave; hợp với c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; t&agrave;i ch&iacute;nh ổn định, đang chạy dự &aacute;n d&agrave;i hạn v&agrave; c&oacute; khả năng tự quản trị hệ thống.<br /> <br /> Dịch vụ cung cấp kh&ocirc;ng gian hạ tầng chỗ đặt, hệ thống điện, điều h&ograve;a v&agrave; c&aacute;c thiết bị li&ecirc;n quan kh&aacute;c để triển khai hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống hoạt động 24/07, cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng to&agrave;n quyền sử dụng, kiểm so&aacute;t hệ thống của m&igrave;nh. CLoudFly cung cấp dịch vụ theo c&aacute;c h&igrave;nh thức:<br /> - Thu&ecirc; kh&ocirc;ng gian theo U hoặc Rack<br /> - Thu&ecirc; khu ri&ecirc;ng

Dedicated Server

Dịch vụ cung cấp m&aacute;y chủ ri&ecirc;ng, thiết bị mạng, bảo mật, lưu trữ,... với cấu h&igrave;nh đa dạng, kh&ocirc;ng gian chỗ đặt tương ứng tại c&aacute;c Trung t&acirc;m dữ liệu, ph&ugrave; hợp với nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, đảm bảo t&iacute;nh an to&agrave;n bảo mật cao.<br /> <br /> Dịch vụ thu&ecirc; m&aacute;y chủ tại CloudFly&nbsp;hướng đến phục vụ đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu sử dụng hệ thống m&aacute;y chủ ri&ecirc;ng biệt với cấu h&igrave;nh cao để ph&aacute;t triển dự &aacute;n hoặc c&oacute; lượng dữ liệu v&agrave; truy cập lớn, nhưng kh&ocirc;ng muốn phải bỏ ra một khoản tiền đầu tư lớn ban đầu v&agrave; kh&ocirc;ng phải quan t&acirc;m đến việc khấu hao thiết bị phần cứng hay bảo dưỡng m&aacute;y chủ, mọi tr&aacute;ch nhiệm vận h&agrave;nh hạ tầng v&agrave; bảo tr&igrave; phần cứng m&aacute;y chủ sẽ b&agrave;n giao hết cho đơn vị cung cấp thực hiện.

Giải pháp

CloudFly thiết kế, cung cấp v&agrave; triển khai hầu hết những hệ thống c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin tổng thể cho c&aacute;c tổ chức, giữ vai tr&ograve; xương sống của nền kinh tế như t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng, ng&acirc;n h&agrave;ng, viễn th&ocirc;ng, y tế.<br /> <br /> C&aacute;c dịch vụ T&iacute;ch hợp Hệ thống v&agrave; thiết bị cung cấp gồm: &nbsp;Dịch vụ hạ tầng CNTT; Thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp; Hệ thống mạng v&agrave; bảo mật; Hệ thống thanh to&aacute;n, gi&aacute;m s&aacute;t, c&aacute;c thiết bị đặc chủng cho ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng; c&aacute;c sản phẩm chuy&ecirc;n dụng cho viễn th&ocirc;ng, giao th&ocirc;ng, hải quan; Dịch vụ triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p ng&acirc;n h&agrave;ng, chứng kho&aacute;n v&agrave; viễn th&ocirc;ng;Lưu trữ m&aacute;y chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu.

Cloud Storage

Giải ph&aacute;p lưu trữ to&agrave;n diện cho doanh nghiệp&nbsp;với hạ tầng lưu trữ ph&acirc;n t&aacute;n, ổn định, độ tin cậy v&agrave; hiệu năng cao, dễ d&agrave;ng mở rộng.

Container

Giải ph&aacute;p quản l&yacute; c&aacute;c cụm container với images Kubernetes<br /> <br /> Kubernetes&nbsp;l&agrave; một nền tảng nguồn mở, khả chuyển, c&oacute; thể mở rộng để quản l&yacute; c&aacute;c ứng dụng được đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; c&aacute;c service, gi&uacute;p thuận lợi trong việc cấu h&igrave;nh v&agrave; tự động ho&aacute; việc triển khai ứng dụng. Kubernetes l&agrave; một hệ sinh th&aacute;i lớn v&agrave; ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng. C&aacute;c dịch vụ, sự hỗ trợ v&agrave; c&ocirc;ng cụ c&oacute; sẵn rộng r&atilde;i.

Tích hợp hệ thống

CloudFly thiết kế, cung cấp v&agrave; triển khai hầu hết những hệ thống c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin tổng thể cho c&aacute;c tổ chức, giữ vai tr&ograve; xương sống của nền kinh tế như t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng, ng&acirc;n h&agrave;ng, viễn th&ocirc;ng, y tế.<br /> C&aacute;c dịch vụ T&iacute;ch hợp Hệ thống v&agrave; thiết bị cung cấp gồm: &nbsp;Dịch vụ hạ tầng CNTT; Thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp; Hệ thống mạng v&agrave; bảo mật; Hệ thống thanh to&aacute;n, gi&aacute;m s&aacute;t, c&aacute;c thiết bị đặc chủng cho ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng; c&aacute;c sản phẩm chuy&ecirc;n dụng cho viễn th&ocirc;ng, giao th&ocirc;ng, hải quan; Dịch vụ triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p ng&acirc;n h&agrave;ng, chứng kho&aacute;n v&agrave; viễn th&ocirc;ng;Lưu trữ m&aacute;y chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu.

cPanel

cPanel&nbsp;l&agrave; một phần mềm đặc th&ugrave; v&agrave; phổ biến nhất hiện nay, thường được sử dụng để tự động h&oacute;a v&agrave; tối ưu h&oacute;a c&ocirc;ng việc quản l&yacute; c&aacute;c trang web v&agrave; m&aacute;y chủ đang hoạt động trong lĩnh vực Web Hosting.<br /> Ứng dụng&nbsp;cPanel&nbsp;hoạt động ổn định tr&ecirc;n m&ocirc;i trường Linux với nhiều t&iacute;nh năng n&acirc;ng cao hỗ trợ tốt cho quản trị vi&ecirc;n website v&agrave; hệ thống c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c thao t&aacute;c vận h&agrave;nh một c&aacute;ch đơn giản v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải sử dụng c&aacute;c c&acirc;u lệnh phức tạp để điều khiển m&aacute;y chủ.<br /> Giao diện v&agrave; t&iacute;nh năng của cPanel được ph&acirc;n chia theo 3 cấp độ tương ứng với quản trị vi&ecirc;n website, đại l&yacute; hosting v&agrave; t&agrave;i khoản admin c&oacute; quyền root (cao nhất) để đơn giản h&oacute;a việc quản l&yacute; trang web v&agrave; m&aacute;y chủ.

DirectAdmin

<strong>DirectAdmin</strong>&nbsp;l&agrave; một phần mềm hệ thống x&acirc;y dựng tr&ecirc;n nền hệ điều h&agrave;nh Linux phục vụ mục đ&iacute;ch quản trị Web Server th&ocirc;ng qua bảng điều khiển Control Panel phổ biến nhất, chỉ sau cPanel. DirectAdmin nổi bật bởi sự đơn giản, nhẹ nh&agrave;ng, tốn &iacute;t t&agrave;i nguy&ecirc;n. <ul> <li>C&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, dễ sử dụng, giao diện đa ng&ocirc;n ngữ.</li> <li>Tốc độ nhanh, cực kỳ an to&agrave;n, ổn định v&agrave; linh hoạt.</li> <li>C&aacute;c t&iacute;nh năng n&acirc;ng cao cho người d&ugrave;ng v&agrave; quản trị vi&ecirc;n.</li> <li>Tương th&iacute;ch với CloudLinux, CentOS, RedHat, Debian, FreeBSD.</li> </ul>

Câu hỏi thường gặp!

Hình thức thanh toán nào được chấp nhận?

Chúng tôi chấp nhận tất cả các loại thẻ ngân hàng trong nước và quốc tế như Visa, Mastercard. Đối với các tùy chọn thanh toán bổ sung, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, đơn đặt hàng và ACH, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý rằng khi bạn thêm thẻ, chúng tôi có thể gửi yêu cầu ủy quyền trước tạm thời đến ngân hàng phát hành. Khoản phí ủy quyền trước này được CloudFly phát hành ngay lập tức nhưng có thể mất một vài ngày để xóa khỏi thẻ của bạn tùy thuộc vào ngân hàng.

Tôi có bị tính phí khi nhập thẻ tín dụng không?

Không. Thẻ của bạn chỉ bị tính phí vào cuối chu kỳ thanh toán hoặc khi vượt quá ngưỡng sử dụng.

Phí ủy quyền trước: Khi bạn thêm thẻ, chúng tôi có thể gửi yêu cầu ủy quyền trước đến ngân hàng phát hành. Điều này nhằm xác minh rằng thẻ được thêm vào đã được phát hành bởi ngân hàng và họ sẽ ủy quyền cho bất kỳ khoản phí nào trong tương lai. Các ủy quyền trước tạm thời này thường là 1 đô la nhưng có thể khác nhau trong phạm vi và sẽ bị chúng tôi hủy ngay lập tức. Tùy thuộc vào ngân hàng của bạn, có thể mất vài ngày để khoản phí được xóa khỏi thẻ.

Trải nghiệm dịch vụ ngay hôm nay

Dùng thử dịch vụ miễn phí trong 3 ngày để thử nghiệm nền tảng cho sản phẩm, ứng dụng của bạn